• Baner

Regulamin stadionu

Regulamin stadionu

Ludowy Klub Sportowy „Drzewiarz” Jasienica, 43-385 Jasienica 139.

REGULAMIN STADIONU

Opracowany na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.Nr 62 , poz . 504)

 1. I.ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Stadionu LKS „Drzewiarz” Jasienica,.
 2. Osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu oraz zasadom i przepisom Polskiego Związku Piłki Nożnej.

II.                PRZEZNACZENIE

 1. Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane są inne imprezy sportowe i kulturalne.
 2. Wszystkie mecze są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 3. Klub nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o określonej porze, a Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów bez zapowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności.
 4. W przypadku kiedy mecz jest odroczony lub opóźniony, decyzja o zwrocie opłat wejściowych pozostaje do wyłącznego uznania Zarządu Klubu.
 5. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
 6. Stadion jest powszechnie dostępny.
 7. Zasady przebywanie na stadionie w dni bez imprez określa Prezes Klubu.

III.             KONTROLA WEJŚCIA

 1. Zarząd zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadion (tzw. zakaz stadionowy).
 2. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion, bez wezwania okazać służbie porządkowej swoją kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do wstępu na obiekt. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości. Posiadanie dokumentu tożsamości jest obowiązkowe.
 3. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków technicznych celem sprawdzenia czy nie stanowią one zagrożenia z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
 4. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania lub wydalenia z terenu osoby, która nie zezwoli na przeszukanie przez pracownika Klubu lub policjanta.
 5. Osoby nietrzeźwe i stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.

IV.             ZACHOWANIE NA STADIONIE

 1. Każdy kto przebywa na stadionie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.
 2. Widzowie obowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera stadionu.
 3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
 1. V.ZAKAZY

 

 1. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu:

-          napojów alkoholowych

-          broni wszelkiego rodzaju

-          przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski

-          pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących

-          butelek

-          drzewców do flag i transparentów

-          instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym

-          kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez policję i siły porządkowe

 1. Ponadto zakazuje się:

-          wchodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku w szczególności fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,

-          wchodzenie na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (boiska, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),

-          rzucania wszelkimi przedmiotami,

-          używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,

-          rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świszczących,

-          sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Prezesa Klubu,

-          pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania

-          załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie poprzez wyrzucanie przedmiotów,

-          zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez policję lub służby porządkowe,

-          wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych i prowokujących.

-          wchodzenia lub przechodzenia na boisko ze sztucznej trawy bez wcześniejszego uzgodnienia z gospodarzem obiektu.

 1. W przypadkach zakwestionowania przedmiotów o których mowa w ust.1 przy wnoszeniu ich na stadion, mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub policję bez prawa zwrotu.

 

VI.             ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Osoby naruszające zasady porządku i bezpieczeństwa na stadionie będą pociągane do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 2. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Klubu przez służby porządkowe lub policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów, lub której obecność na terenie Klubu jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.
 3. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na stadion (zakaz stadionowy).
 4. Wypadki lub szkody należy natychmiastowo zgłaszać użytkownikom stadionu.

Jasienica. 12.07.2012r.

ZARZĄD

LKS „Drzewiarz” Jasienica,


Drukuj E-mail

 • silniki
 • autocze
 • auto
 • multi
 • agencja